Fimar Bewindvoering

Fimar Bewindvoering

Nummer 1 bewind in Zuid-West Nederland

Schuldenbewind

Schuldenbewind

Betrouwbare experts met meer dan 15 jaar ervaring

Bewindvoering vanwege geestelijke of lichamelijke toestand

Bewindvoering vanwege geestelijke of lichamelijke toestand

Wij ontzorgen de onderbewindgestelde door alle financiën over te nemen

Versnelde uitstroom wanbetalersregeling zorgverzekering voor onderbewindgestelden

Sinds 2009 is de wanbetalersregeling zorgverzekering van kracht. Vanaf zes maanden premieachterstand neemt het CAK de premie-inning over waarbij een hoge boetepremie verschuldigd is. Een slechte regeling gebaseerd op verkeerde aannames: al zouden mensen wel kunnen, maar niet willen betalen. De boetepremie blijkt dan ook niet te werken. Een stuwmeer aan zogenaamde ‘wanbetalers’ is ontstaan. De overheid heeft al diverse maatregelen genomen om het aantal mensen uit de wanbetalersregeling te halen. Per 1 juli 2019 geldt een nieuwe regeling voor mensen die onder bewind staan: een betalingsregeling tegen finale kwijting.
Uitstroomregeling
Per 1 juli 2019 geldt de regeling dat de bewindvoerder bij de zorgverzekeraar om een betalingsregeling kan vragen, waarbij onder bepaalde voorwaarden de restantschuld na 36 maanden aflossen wordt kwijtgescholden. De regeling geldt zowel voor professioneel als familiebewind. Sommige zorgverzekeraars zijn overigens al eerder gestart met de uitvoering van deze regeling.

De voorwaarden
Voor de regeling gelden de volgende voorwaarden:

  • De bewindvoerder zorgt voor betaling van de premie, het eigen risico en de aflossing van de schuld bij de zorgverzekeraar.
  • De verzekering bevat naast het verplicht eigen risico geen vrijwillig eigen risico.
  • De verzekeringnemer zegt toe om na een eventuele beëindiging van het bewind de maandelijkse premie en aflossing te blijven betalen.

Hoogte aflossing indien geen loonbeslag
De hoogte van de aflossing is niet wettelijk geregeld. In de toelichting op de regeling wordt echter wel een bedrag genoemd. Hierin staat:
“De hoogte van het standaardbedrag is niet gefixeerd en bedraagt in beginsel € 35 per maand. Enkele zorgverzekeraars hebben toegezegd dat indien een dergelijk bedrag niet passend wordt gevonden, een afwijkend aflossingsbedrag overeen kan worden gekomen.”

Volgens de toelichting op de regeling hoeft (op zich wel opmerkelijk) de hoogte van de beslagvrije voet voor de hoogte van de aflossing geen belemmering te zijn;
“De wettelijke kaders van artikel 475d van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering geven aan hoe de beslagvrije voet moet worden toegepast in geval van derdenbeslag, maar de wet verbiedt partijen niet om bij een vrijwillige betalingsregeling een lager besteedbaar bedrag af te spreken dan dit bedrag. In geval van een vrijwillige betalingsregeling is het van belang dat de bewindvoerder overweegt of de onder bewind gestelde de betalingsregeling kan nakomen en of een betalingsregeling de algehele situatie van de onder bewind gestelde schuldenaar verbetert.”

Hoogte aflossing indien loonbeslag
Wanneer op het inkomen van de onder bewind gestelde beslag is gelegd zal het meerdere boven de beslagvrije voet aan de deurwaarder worden afgedragen. Over de hoogte van de aflossing staat in de toelichting:

“Indien feitelijk derdenbeslag is gelegd, is maatwerk aangewezen en berekent de bewindvoerder de aflossingscapaciteit van de betrokken onder bewind gestelde. Bij de berekening wordt toepassing gegeven aan artikel 475d van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Het aldus vastgestelde bedrag wordt als aflossing van de schulden voortvloeiende uit de zorgverzekering gehanteerd. Enkele zorgverzekeraars hebben toegezegd in voorkomende gevallen in te stemmen met een lager bedrag als dat lagere bedrag uit de berekening volgt.”

Een wonderlijke passage in de toelichting. Het meerdere boven de beslagvrije voet gaat bij loonbeslag immers naar de deurwaarder t.b.v. een andere schuldeiser. Hetzelfde bedrag zal dan niet afgelost kunnen worden bij de zorgverzekeraar. Maatwerk is inderdaad geboden en laten we hopen dat zorgverzekeraars akkoord gaan met een aflossing van bijvoorbeeld € 10 per maand.

Kwijtschelding
Wanneer gedurende 36 maanden de premie, het eigen risico en de maandelijkse aflossing is voldaan vinden twee slothandelingen plaats:

  • De zorgverzekeraar verleent finale kwijting op de dan nog openstaande schuld. De eerdere afmelding (opschorting) wordt daarmee omgezet in een definitieve afmelding wegens een geslaagde uitstroom.
  • Het CAK verleent kwijtschelding van eventueel nog openstaande vorderingen aan bestuursrechtelijke premie.

Mocht onverhoopt niet aan de regeling worden voldaan dan zal de zorgverzekeraar betrokkene weer aanmelden bij het CAK en vervalt de mogelijkheid van kwijtschelding.

Coulance gewenst
Deze uitstroomregeling is helaas niet met terugwerkende kracht ingevoerd. Sinds 1 juli 2016 is het treffen van een betalingsregeling al als extra uitstroomreden in de Zorgverzekeringswet opgenomen, maar dan zonder kwijtschelding. Wat gebeurt er met degenen die al eerder een betalingsregeling zijn overeengekomen? Lopen zij de kwijtschelding mis? Hopelijk kunnen zij op coulance van de zorgverzekeraar rekenen.

09-07-2019

Contact

Bel ons

Algemene nummer:
0165 820992 ;
Klantnummers:
0165 820114 of 010 8200229

Tarieven

Tarieven

De tarieven zijn vastgesteld door het LOVCK

Tarieven

Over Ons

Mw. M. Wouters

Over Ons

Created by POLLEX'   |   Credits   |   Sitemap